Privacy Statement

Privacyverklaring WiemerTD

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door WiemerTD.

 

Verwerking van persoonsgegevens door WiemerTD

WiemerTD doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving te verzamelen, te gebruiken en te verwijderen. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens WiemerTD verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring beschrijven wij dit voor u.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door WiemerTD verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden ook alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met klanten/cliënten/burgers/ketenpartners en medewerkers te kunnen uitvoeren.
 2. Het verbeteren van de website en dienstverlening van WiemerTD
  Dit doen we op twee manieren.
  * Direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele cookies om uw bezoekerservaring te optimaliseren.Welke grondslagen zijn van toepassing?
  WiemerTD verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
 3. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten/ cliënten/ burgers/ ketenpartners en medewerkers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van onze dienstverlening.
 4. Gerechtvaardigd belang
  WiemerTD heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en hiervoor persoonsgegevens te verzamelen.
 5. Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van specifieke persoonsgegevens vragen wij altijd toestemming aan de betrokkenen.
 6. Voldoen aan wettelijke verplichting
  WiemerTD dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

 

Met wie deelt WiemerTD uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens nooit met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een opdrachtgever om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.
 2. Leveranciers en onderaannemers die voor WiemerTD werken
  Met de dienstverleners waarmee we samenwerken maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in overeenkomsten.
 3. Organisaties vanuit fiscale en wettelijke regelgeving
  Indien vanuit het wettelijke of fiscale recht informatie wordt opgevraagd, kunnen gegevens worden gedeeld met derde partijen.

 

Hoe lang bewaart WiemerTD uw persoonsgegevens?

WiemerTD bewaart uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke richtijn. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd;
  • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens WiemerTD van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
  • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
  • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WiemerTD;
  • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens naar u of een andere, door u gemachtigde organisatie toe te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@wiemertd.nl. We reageren binnen twee weken op uw verzoek.

 

Heeft u een klacht over de wijze waarop WiemerTD uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij info@wiemertd.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Contactgegevens WiemerTD

Telefoon: +31 (0) 613061741
E-mail: info@wiemertd.nl
KVK: 37143661